Jan Everink Site   Home Email


Scientology: angst overwinnen door het ondenkbare te denken

door Jan Everink

1997

In Scientology, een toegepaste filosofie die een uitgebreide reeks methodes en technieken voor zelfrealisatie omvat, worden onbestemde angsten en andere ongewenste emoties overwonnen door in gedachten terug te gaan naar het moment van hun ontstaan. Deze technieken, die het resultaat zijn van het onderzoekwerk door de Amerikaanse ontdekker en geestelijke leider L.RonHubbard, worden reeds door miljoenen mensen op de wereld toegepast.
Zodra iemand zich duidelijk bewust wordt van bepaalde schokkende gebeurtenissen in het verleden, die zelfs in een vorig leven kunnen hebben plaatsgevonden, valt er een zware last van hem af en voelt hij zich een gelukkiger mens. FobieŽn en angsten verdwijnen, de vatbaarheid voor ziekten vermindert, en onvermoede geestelijke capaciteiten komen aan het licht.


Onverklaarbare angsten

Alleen al in Nederland lijden honderdduizenden personen aan een of andere fobie, een onverklaarbare angst voor bepaalde plaatsen of situaties. Het leven van mensen die lijden aan bijvoorbeeld agorafobie, ofwel pleinvrees, wordt volledig vergald omdat ze geen stap meer buiten de deur durven te zetten.

Andere fobieŽn zijn: hoogtevrees, vliegangst, watervrees, angst voor duisternis, claustrofobie, angst voor bepaalde dieren, en sociale fobie. Het laatstgenoemde fobie-type gaat veel verder dan het zich in gezelschap niet helemaal op zijn gemak voelen. Wie er aan lijdt kan volkomen mensenschuw worden en zal soms proberen elk contact met andere personen te vermijden.

Behalve de honderdduizenden die lijden aan een fobie zijn er ook veel mensen die te kampen hebben met onbestemde angsten en andere onverklaarbare negatieve emoties waarvoor geen enkele aanleiding kan worden aangewezen. Omdat deze onlustgevoelens volkomen onvoorspelbaar komen en gaan worden ze vaak gerationaliseerd; er worden verklaringen voor bedacht die niet de werkelijke aanleiding of oorzaak zijn.

Dergelijke onjuiste verklaringen voor ongewenste emoties, en voor het vaak met deze emoties gepaard gaande onlogische gedrag, kunnen iemand een volledig vertekend beeld van de werkelijkheid geven. Het gevolg daarvan is dan weer dat men verkeerde beslissingen neemt, waardoor vervolgens tegenslagen ontstaan, die ertoe leiden dat de betreffende persoon zich nog ongelukkiger gaat voelen.

L. Ron Hubbard, de grondlegger van de Scientology-beweging, ontdekte een manier om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Hij stelde vast dat de oorzaak van fobieŽn en andere onverklaarbare emotionele kwellingen te vinden is in het verleden, in momenten waarop iemand het besluit nam aan een bepaald afschuwelijk voorval nooit meer te denken. Ook het niet vlot genezen van blessures en ziekten is vaak te wijten aan dergelijke onbewuste geheugen-impressies van "dat-nooit-meer"-incidenten, zeer akelige gebeurtenissen die in veel gevallen in een vorig leven plaatsvonden.


Dianetics

Hubbard noemde deze geheugen-registraties van pijnlijke voorvallen engrammen, en hij ontwikkelde een methode om ze bewust en daardoor onschadelijk te maken. Hij was op het spoor van het bestaan van engrammen gekomen toen hij, verlamd en blind geraakt in de tweede wereldoorlog, in een militair ziekenhuis lag. Hij verbaasde de artsen door, gebruikmakend van wat hij wist over spirituele zaken, in korte tijd volledig te herstellen. Die mystieke kennis had hij verworven toen hij in zijn jonge jaren rondreisde door India en andere landen van het Verre Oosten.

In 1948 besloot hij de methode waarmee hij zijn spoedige genezing had bewerkstelligd ook voor anderen beschikbaar te maken, en hij schreef er een wetenschappelijk rapport over. Deze tekst ging al gauw van hand tot hand en werd door veel mensen gekopieerd. De belangstelling voor Dianetics, zoals hij de techniek noemde, groeide razendsnel, en er bereikten Hubbard veel brieven waarin om nadere toelichting en advies werd gevraagd.

Er was duidelijk behoefte aan een populair boek over deze methode, en in 1950 kreeg Hubbard een aantrekkelijk aanbod van een uitgeverij voor de publicatie van zo'n werk, waarbij echter ťťn voorwaarde werd gesteld: het manuscript moest binnen drie weken worden aangeleverd. Omdat hij vůůr de oorlog in zijn levensonderhoud had voorzien als schrijver van science fiction boeken, film scripts en populair-wetenschappelijke artikelen had Hubbard grote schrijf-ervaring, en hij besloot de uitdaging aan te nemen. Het boek dat toen tot stand kwam, "Dianetics, the modern science of mental health", werd een spectaculaire bestseller, en is dat nog steeds. Het is in een groot aantal talen vertaald, en er zijn inmiddels vele miljoenen exemplaren van verkocht.

"Dianetics, the modern science of mental health" is een zeer uitvoerige en gemakkelijk leesbare beschrijving van de aard van engrammen en van de Dianetics-methode. Een engram, zo wordt in dit boek nader toegelicht, is een mentale vastlegging van een voorval waarin zowel pijn als verminderd bewustzijn voorkomen. Een engram kan op een later tijdstip worden geactiveerd door alles wat lijkt op de omstandigheden tijdens het ontstaan ervan, en zodra dat gebeurt worden de oorspronkelijke emoties en pijngevoelens weer opgeroepen.


Verdere research

Met de Dianetics-techniek kan iemand zich van deze engrammen bewust worden, waardoor fobieŽn en andere ongewenste psychische en lichamelijke klachten minder worden of zelfs geheel verdwijnen. Ook blijken medische therapieŽn bij patiŽnten die tevens met Dianetics worden behandeld sneller en effectiever tot resultaat te leiden. De Dianetics-methode bestaat uit een zeer nauwkeurig voorgeschreven systeem van vragen stellen en luisteren, waardoor de in behandeling zijnde persoon er geleidelijk in slaagt "het ondenkbare te denken", dat wil zeggen zich het engram bewust te herinneren.

Het succes van Dianetics bracht L. Ron Hubbard ertoe zijn onderzoekingen betreffende de invloed van de geest op de emoties en op de lichamelijke conditie voort te zetten, en heel spoedig kwam hij tot belangrijke nieuwe ontdekkingen. Interessant is dat hij in een reeks bijzonder informatieve en verhelderende boeken de resultaten van deze geestelijke ontdekkingsreis uitvoerig heeft beschreven.

Deze publicaties worden verkocht door de in vele plaatsen op de wereld aanwezige Scientology Kerken, onder meer door de Amsterdamse organisatie.

In 1951 verscheen het boek "Science of survival", waarin Hubbard zijn ontdekking beschrijft van het fundamentele streven van al wat leeft. Dit dynamische principe waardoor het hele bestaan wordt gemotiveerd is "voortbestaan", maakt hij in overtuigende bewoordingen duidelijk. Menselijk gedrag blijkt beter te begrijpen indien achter de diversiteit van doelstellingen steeds dit zelfde voortbestaans-principe wordt herkend.

In "Science of survival" beschrijft Hubbard tevens de emotie-schaal, de door hem geconstateerde onveranderlijke rangschikking van alle emoties in een aaneensluitende reeks. Gebruikmakend van dit feit, dat de verschillende emoties een ononderbroken reeks vormen die van "ongelukkig" naar "gelukkig" loopt, is het in principe altijd mogelijk de eigen emotionele toestand te beÔnvloeden.

Iemand die "in de put zit" kan de toonschaal gebruiken als een soort ladder om weer naar een gelukkiger beleving van het bestaan te klauteren. De emoties die hij of zij dan achtereenvolgens doorloopt zijn: droefheid, angst, heimelijke vijandigheid, woede, antagonisme, verveling, lichte interesse, conservatisme, sterke interesse en enthousiasme. Deze schaal, die later nog met verschillende tussenliggende emoties bleek te moeten worden uitgebreid, is ook van grote waarde bij het toepassen van de Dianetics-techniek.


Van Dianetics naar Scientology

Omdat veel mensen zonder hulp van een Dianetics-begeleider aan zelf-verbetering wilden gaan doen schreef Hubbard in 1951 nog een ander boek, getiteld "Self analysis". Met behulp van deze handleiding kan iemand geheel alleen een zeer effectieve, aan Dianetics ontleende, techniek voor zichzelf toepassen.

Hubbard had namelijk ontdekt dat ook het in herinnering roepen van gelukkige en plezierige voorvallen een verbetering van iemands geestelijke conditie veroorzaakt. Het weer volledig in de geest voor zich zien en beleven van zulke gelukkige momenten uit het verleden blijkt het vermogen tot visualiseren te stimuleren, en daarop zijn de oefeningen die in "Self analysis" worden beschreven gebaseerd.

Nog effectiever blijkt het systematisch in beelden voor de geest halen van gefantaseerde gebeurtenissen te zijn, was de volgende ontdekking. Door dergelijke creatieve visualisering wordt de groei gestimuleerd van het eigen universum, van het vermogen tot beeldend denken. In 1953 publiceerde Hubbard het boek "Scientology 8-8008", waarin hij toelicht hoe de expansie van de creatieve verbeelding een begaanbaar pad naar zelfrealisatie kan vormen, een route die hij de naam Scientology gaf.

De eerste 8 in de symbolische aanduiding 8-8008 stelt de te bereiken oneindigheid van de volkomen zelfrealisatie voor. (Het cijfer 8 is gekozen wegens de overeenkomst met het symbool dat in de wiskunde voor "oneindig" wordt gebruikt.) De volgende vier cijfers zijn bedoeld om de zoekende geest eraan te herinneren dat hij door de ogenschijnlijke oneindigheid van het materiŽle universum tot nul te reduceren zichzelf ruimte kan geven om zijn eigen universum vanuit de huidige schijnbare beperktheid te doen groeien naar reŽle oneindigheid.

Reeds eerder, in 1952, had Hubbard in een serie lezingen te Philadelphia, die op tape zijn vastgelegd, deze route uitgebreid toegelicht. Onder meer bespreekt hij daarin verschillende methodes om de creatieve verbeelding aan het werk te zetten, teneinde zo het eigen universum te expanderen.


Grotere bekwaamheid

Expansie van het vermogen tot creatieve visualisatie bleek ook de sleutel te zijn tot onvermoede mogelijkheden tot verbetering van de persoonlijke capaciteiten. Deze inzichten leidden er onder meer toe dat Hubbard in 1956 in het boek "Fundamentals of thought" een belangrijke toelichting op het voortbestaans-principe kon geven.

Dat alles in de natuur bezig is met voortbestaan is volkomen juist, maar in wezen is dat toch slechts schijn, legt hij uit. In werkelijkheid berust het hele universum op creatie. De schijnbare actie-cyclus in het universum is "creatie, voortbestaan, destructie", maar de echte actie-cyclus bestaat uitsluitend uit bewuste en onbewuste creatie, plus uiteindelijk een tegengestelde creatie die de oorspronkelijke creatie vernietigt.

Door dit inzicht konden de Dianetics- en Scientology-technieken nog verder worden verbeterd. Grotere bekwaamheid op vele gebieden, van management en zakendoen tot kunst en sport, blijkt door toepassing van deze methodes te kunnen worden bereikt, zo is inmiddels door vele enthousiaste Scientology-aanhangers bevestigd.

Scientology groeide in de daarop volgende jaren verder uit tot een toegepaste wetenschap waarmee zeer effectief zowel het persoonlijke welbevinden van individuele personen als de leefbaarheid van de samenleving als geheel kunnen worden verbeterd. In 1965 geeft Hubbard in het boek "Scientology, a new slant on life" een voor het brede publiek begrijpelijke samenvatting van de dan als geheel volwassen beschouwde wetenschap.

Hij constateert in dit boek tevens dat Scientology, als gevolg van de laatste research-resultaten, in feite het gebied van de religie heeft betreden: "I must face the fact that we have reached that merger point where science and religion meet, and we must now cease to pretend to deal with material goals alone." Sinds die tijd wordt de internationale Scientology-beweging, die inmiddels organisaties heeft in vele landen, onder meer een in Amsterdam, ook wel aangeduid als Church of Scientology.

Verschillende van de door Hubbard ontwikkelde technieken voor psychische hulp kunnen uitsluitend door een professionele Scientology-begeleider worden toegepast. De Amsterdamse Scientology-organisatie is graag bereid tot het verstrekken van nadere inlichtingen over de mogelijkheden tot het volgen van cursussen in deze professionele geestelijke begeleidings-technieken.

Er bestaat waarschijnlijk geen enkele geestelijke stroming waarvan de inzichten, principes en idealen zo volledig en duidelijk gepubliceerd zijn als Scientology. Behalve de genoemde werken schreef Hubbard nog tientallen andere boeken over de achtergronden, technieken en toepassings-mogelijkheden van Dianetics en Scientology. Ook heeft hij vele honderden lezingen gegeven waarvan de meeste op tape zijn vastgelegd.

Verschillende Nederlandse bibliotheken hebben werken van Hubbard in hun bezit, terwijl alle boeken plus een groot aantal tapes van lezingen verkrijgbaar zijn bij de Scientology-organisatie te Amsterdam. Van diverse boeken zijn ook Nederlandse vertalingen beschikbaar.

Lees ook mijn artikel over de fundamentele doelstelling
van de Scientology Kerk "Scientology: let's make life better".


Jan Everink
Almere, Netherlands

Copyright © 1997 by Jan Everink