Jan Everink Site   Home Email


De "gevaarlijke invloed" van 's werelds best gedocumenteerde religie

Scientology: let's make life better!


door Jan Everink

1998

Scientology is geheel en al gebaseerd op de door hemzelf zeer uitgebreid op schrift gestelde ideen en ontdekkingen van L. Ron Hubbard. Daarom is het mogelijk om door studie van de publicaties van Hubbard te achterhalen wat de Scientologen nu eigenlijk willen. De doelstellingen en het beleid van geen enkele andere organisatie zijn zo tot in detail beschreven en gepubliceerd.


Veel publicaties

Er heerst momenteel nogal wat controverse over de door L. Ron Hubbard gestichte Scientology Kerk. Aangezien ik al een aantal jaren een studie maak van het werk van Hubbard heb ik thans een vrij goed inzicht in de beweegredenen van de Scientology-organisatie. Op grond van deze kennis ben ik van mening dat de mensen die er zoveel werk van maken om tegen "de gevaarlijke invloed" van Scientology te waarschuwen de daarvoor benodigde tijd en energie beter aan iets anders zouden kunnen besteden.

Hubbard heeft niet alleen vele boeken over Scientology geschreven maar ook in een groot aantal beleidsdocumenten aanwijzingen gegeven voor de besturing en het dagelijks functioneren van de Scientology-organisatie. Ook deze beleidsrichtlijnen zijn, in de vorm van een serie lijvige boekwerken, gepubliceerd en in principe voor iedereen verkrijgbaar. Scientology-publicaties worden verkocht door de in vele plaatsen op de wereld aanwezige Scientology Kerken, onder meer door de Amsterdamse organisatie.

De mensen die zich zo fel tegen Scientology keren doen dat naar mijn mening in de meeste gevallen omdat ze niet goed genformeerd zijn over de doelstellingen van deze organisatie. Mogelijk kan het navolgende hen in zoverre op andere gedachten brengen dat ze besluiten om zlf de publicaties van L. Ron Hubbard te gaan lezen.


Betere wereld

Hubbard en de Scientologen willen een algehele verbetering tot stand brengen van de kwaliteit van het leven. De aanpak die ze daarbij toepassen is gebaseerd op het inzicht dat je om de wereld te verbeteren het beste bij jezelf kunt beginnen. Dat er zoveel onnodig leed op de wereld is komt zo stellen de Scientologen doordat de mens er vaak niet in slaagt datgene te doen wat onder de gegeven omstandigheden het beste zou zijn. De mens handelt vaak onverstandig en dat heeft soms heel vervelende tot absoluut rampzalige gevolgen.

Door het alom aanwezige menselijke falen worden veel ernstige problemen in de samenleving niet opgelost. Daardoor blijft crimineel gedrag op grote schaal bestaan, lijkt het drugsprobleem onoplosbaar, is het verkeer nog steeds onveilig, wordt de leefomgeving vergiftigd, lijdt een groot deel van de wereldbevolking honger, is er onvoorstelbaar veel ziekteleed en worden steeds opnieuw oorlogen gevoerd. Ook veel tegenspoed in het persoonlijke leven is een gevolg van onjuiste beslissingen en irrationele gedragingen.

L. Ron Hubbard had gedurende vele jaren waargenomen hoe overigens verstandige en bekwame mensen op sommige momenten zonder aanwijsbare reden iets doen dat duidelijk ingaat tegen het belang van henzelf en anderen. Hij wilde zich niet neerleggen bij de onvermijdelijkheid van het leed dat van zulke fouten vaak het gevolg is, en maakte een intensieve studie van datgene waardoor de mens normaliter in staat is juiste beslissingen te nemen: het verstand.

Hij ontdekte dat het verstand op twee totaal verschillende manieren kan werken: rationeel en reactief. Als het verstand rationeel werkt leidt het tot inzichten, besluiten en gedragingen die in het belang zijn van de persoon zelf en van de mensen, andere levende wezens en materile zaken waarvoor hij of zij zich verantwoordelijk voelt. Wanneer het verstand daarentegen reactief werkt dan heeft het een onmiddellijke en onbewuste sturende werking die soms wl maar vaak in het geheel niet adequaat is.

Hubbard ontdekte dat het reactieve verstand in feite een primitief overlevingsmechanisme is, ontstaan in een vroeg stadium van de evolutie. De mens heeft dit deel van het verstand niet meer nodig maar het is er nog steeds. Dat zou niet erg zijn als het altijd goed functioneerde maar dat is helaas niet het geval. Het reactieve verstand maakt vaak fouten en het zijn deze fouten en hun nasleep waardoor de mens niet in staat is een werkelijk leefbare wereld te creren.


Het reactieve verstand

Zijn research met betrekking tot het reactieve verstand leidde Hubbard tot de ontdekking dat de incorrecte werking daarvan is veroorzaakt door het gebruik van taal. Lager op de evolutionaire ladder, toen de mens nog gn woorden tot zijn beschikking had, werkte dit primitieve stimulus-respons-mechanisme wl adequaat.

Dit deel van het verstand behoedde het organisme automatisch voor herhaling van pijnlijke gebeurtenissen die ooit hadden plaatsgevonden. Doordat de mens taal ging gebruiken kwamen er echter allerlei registraties van verbale uitingen in het reactieve verstand terecht. Zo registreert iemand die gewond en bewusteloos is niet alleen wat om hem heen gebeurt maar ook alles wat in zijn of haar nabijheid wordt gezegd.

Deze in het reactieve verstand vastgelegde gesproken woorden blijken soms voor enorme verwarring te zorgen, ontdekte Hubbard. In 1948 schrijft hij: "The error of the reactive mind was introduced by the evolution of speech, for which the basic mechanism was not designed. When all perceptics save speech formed the reactive mind, it was to some degree serviceable. With speech came such complexities of perception and such interchanges of ideas that a whole series of illusions and delusions could be derived from the reactive mind's necessity to determine identities for purposes of emergency." 1)

Als het reactieve verstand de besturing overneemt merkt de persoon dat niet. De plotselinge verandering van stemming, attitude en geneigdheid vindt geheel automatisch plaats en men weet niet dat het reactieve verstand nu de leiding heeft. Pas achteraf betreurt men vaak wat men gedaan of gezegd heeft.

Het reactieve verstand kan ook onverklaarbare onlustgevoelens zoals plotselinge sterke angst veroorzaken. Door deze ongewenste emoties is de persoon vaak niet in staat om te doen wat hij of zij had willen doen. Het nalatige of irrationele gedrag dat daarvan soms het gevolg is wordt meestal achteraf gerationaliseerd, want niemand geeft graag toe onzinnig gehandeld te hebben. Als door de storende invloed van het reactieve verstand een verkeerde weg is ingeslagen zorgen zulke rationalisaties er vaak voor dat men in de verkeerde richting blijft drgaan.


Dianetics

L. Ron Hubbard slaagde erin een methode te ontwikkelen om de schadelijke invloed van het reactieve verstand op te heffen. Het is onder meer deze methode, Dianetics genaamd, waarmee de Scientologen zichzelf willen verbeteren om daardoor beter in staat te zijn de wereld te verbeteren. Bij deze methode worden gn drugs, hypnose of andere middelen die de persoonlijke vrijheid van de persoon aantasten toegepast. Er worden door de behandelaar slechts vragen gesteld die helpen om de aandacht op specifieke inhouden van het reactieve verstand te richten.

Door de toepassing van Dianetics is men uiteindelijk in staat de gehele inhoud van het reactieve verstand voor het bewustzijn toegankelijk te maken, met als resultaat dat deze inhoud geen automatische invloed meer kan uitoefenen. Zodra dat is bereikt blijkt men blijvend bekwamer, gelukkiger en gezonder te zijn dan tevoren.
Inderdaad ook gezonder, hoewel Dianetics niet wordt toegepast als een alternatieve geneeswijze. Het positieve effect op de gezondheid is te danken aan het feit dat bij veel ziekten een psychosomatische factor een rol speelt die vaak blijkt te bestaan uit een storende invloed vanuit het reactieve verstand.

Voor Hubbard was de ontwikkeling van Dianetics nog maar het begin. Hij zette zijn research voort en ontwikkelde nog verschillende andere met Dianetics vergelijkbare methodes, waarmee behalve toegenomen bekwaamheid ook grotere geestelijke vrijheid bereikt kan worden. Een kort overzicht van zijn ontdekkingen is onder de titel "Scientology: angst overwinnen door het ondenkbare te denken" elders op deze site door mij gepubliceerd.

Essentieel voor Scientology is dat bij alle toegepaste technieken om de bekwaamheid en conditie te verbeteren de persoonlijke vrijheid van de in behandeling zijnde persoon in hoge mate wordt gerespecteerd. Daartoe is door Hubbard onder meer een speciale code opgesteld, die iedere Scientology-behandelaar uit het hoofd kent, en waar beslist niet van afgeweken mag worden. Door deze code wordt onder meer het door de behandelaar aan de in behandeling zijnde persoon mededelen of suggereren van oplossingen volstrekt verboden. De verlossende inzichten kunnen namelijk alleen door de persoon zelf worden gevonden en het enige wat de Scientology-behandelaar kan doen en doet is daarbij assisteren.


Niet-politiek

Gezien het voorgaande is het merkwaardig dat de tegenstanders van Scientology beweren dat deze beweging haar aanhangers indoctrineert of op andere wijze tegen hun wil benvloedt. In Scientology gaat het er juist om de geestelijke weerbaarheid van het individu zodanig te versterken dat men op grond van beschikbare informatie in iedere situatie en over ieder onderwerp zlf zijn mening kan vormen.

Onduidelijk is ook waarom sommige mensen menen dat Scientology op enigerlei wijze schadelijk voor de samenleving zou zijn. Het hele streven van deze organisatie is er immers op gericht bestaande instellingen en bedrijven beter te laten functioneren. "Improvement is the common denominator of all our ideas," aldus Hubbard. "And of course each one has a zone of interest where he or she feels improvement is most needed or where he or she would be most comfortable in doing the work of improvement." 2)
Dat is dan de "gevaarlijke invloed" van de Scientologen, dat ze op hun eigen persoonlijke en professionele terrein de nodige verbetering tot stand willen brengen.

Scientology heeft gn politieke en zeker geen revolutionaire aspiraties. "Non-political in nature, Scientology welcomes any individual of any creed, race or nation," aldus Hubbard. 3)
Wat kan men er tegen hebben dat er mensen zijn die gewoon door hun eigen werk beter te doen de wereld willen verbeteren? Dat er veel verkeerd gaat in de samenleving en dat daardoor heel veel onnodig leed wordt veroorzaakt zal niemand kunnen ontkennen. Als er dan een groep is die, zonder de overtuigingen van anderen te bestrijden en met het principe dat ieders persoonlijke vrijheid gerespecteerd dient te worden, door bekwame persoonlijke inzet op velerlei gebieden verbetering wil brengen, dan is dat naar mijn mening zeer toe te juichen.


1) L. Ron Hubbard: "Dianetics: The original thesis"; Hubbard College of Scientology, East Grinstead, 1951, 1967.

2) L. Ron Hubbard: "The Organization Executive Course"; Scientology Publications Organization, Copenhagen, 1972; deel 6, pag. 238.

3) L. Ron Hubbard: "Scientology: The Fundamentals of Thought"; The American St. Hill Organization, Los Angeles, 1956; pag. 120: "Aims of Scientology".


Copyright 1998 by Jan Everink