Jan Everink Site - Artikelen

H O M E Boeken Kunst en
fotografie
Fiction en
Poëzie
Contact

Artikelen door Jan Everink

Politiek herstel: van autoritair globalisme naar Nederlands gezond verstand
Te verwachten is dat er in Nederland een heel andere regering gaat komen. Het tegenwoordige overheidsbeleid is vaak niet in het landsbelang. Dat is betreurenswaardig, want Nederland kan een welvarend land zijn, waar mensen bestaanszekerheid hebben en waar het goed is om te werken en te leven. De komende nieuwe regering kan met een op gezond verstand gebaseerde aanpak het vertrouwen in de politiek herstellen. (juni 2023)

De kosmische evolutie: een groteske wetenschappelijke dwaling
Tegenwoordig wordt in de wetenschap aangenomen dat het universum circa 13,8 miljard jaar geleden is ontstaan door de zogenoemde oerknal.
De hele kosmos, al het leven en ook de menselijke civilisatie zouden vanzelf via een zogenoemde kosmische evolutie uit deze opmerkelijke gebeurtenis zijn voortgekomen. Deze dogmatische leer heeft een desastreuze invloed op onze moderne cultuur. (mei 2023)

Oversterfte door corona-maatregelen?
Als het leven van veel mensen door maatschappelijke stress teleurstellend en uitzichtloos wordt dan neemt daardoor de sterfte toe. Door psychische overbelasting leven mensen korter. De maatschappelijke stress door de corona-maatregelen is waarschijnlijk een belangrijke oorzaak van de tegenwoordige oversterfte. (dec. 2021)

Het nieuwe pragmatisme in de politiek
Er is in Nederland een groeiende beweging actief om de politiek drastisch te veranderen. Te vaak is het tegenwoordige overheidsbeleid niet in het belang van de bevolking en zelfs maatschappelijk ontwrichtend. Vanuit de burgerij klinkt een nieuw pragmatisch geluid voor een betere politieke koers. (okt. 2021)

Van autoritaire naar pragmatische politiek
Er vindt tegenwoordig een culturele revolutie plaats, een overgang van autoritaire naar pragmatische politiek. De politieke besluitvorming gaat steeds meer plaatsvinden op basis van correcte informatie en in het belang van de bevolking. De toekomstige politiek zal er veel meer dan de tegenwoordige in slagen om belangrijke maatschappelijke problemen op te lossen. (mei 2021)

Metafysica en moderniteit - Kort overzicht van de metafysische wetenschappen sinds Descartes
De metafysica bestudeert de werkelijkheid die bestaat buiten de zintuiglijk waargenomen materiële wereld. Metafysische kennis is heel belangrijk en vormt in elke samenleving de basis voor de cultuur. De moderne metafysica begon in de 17de eeuw door het onderzoek van René Descartes. Dat was de impuls tot de moderne vooruitgang. Maar in de 19de eeuw kwam het anti-vitalisme op; men ging geloven dat er alleen maar een materiële wereld bestaat en dat metafysica overbodig is. In de 20ste eeuw nam de interesse voor metafysica weer toe. Door de uitbreiding van metafysische kennis zal de moderne civilisatie ingrijpend veranderen. (april 2021)

Afweerversterking door stressbeheersing
Stress kan negatieve emoties veroorzaken, die op hun beurt een ongunstige invloed hebben op de lichamelijke conditie. Onder meer kan door overmatige stress ofwel distress de effectiviteit van het afweersysteem achteruit gaan. Kennis van de door L. Ron Hubbard ontdekte toonschaal van emoties kan helpen om de ongunstige psychosomatische effecten van distress te beperken. (november 2020)

Naar nultolerantie als norm voor de waterveiligheid in Nederland  Dankzij steeds betere waterbouwkundige werken zijn rampzalige overstromingen in Nederland al geruime tijd niet meer voorgekomen. Ze mogen ook niet meer voorkomen want door de toegenomen bevolkingsdichtheid in de laag gelegen kustgebieden staan de levens van miljoenen mensen op het spel. Zekerheid dat er geen overstromingsrampen meer zullen plaatsvinden kan worden bereikt door met betrekking tot de waterveiligheid nultolerantie toe te passen. (december 2019)

Bewust omgaan met informatie, de sleutel tot succes en levensgeluk
Het goed kunnen omgaan met informatie is in de moderne samenleving steeds belangrijker geworden. We worden voortdurend overstelpt met informatie, maar lang niet al die informatie is belangrijk en juist. Informatiebewustheid houdt in dat je zelf bepaalt welke informatie je opneemt en welk belang je aan die informatie hecht. (oktober 2019)

De moderniteit als groeiende wereldcivilisatie
De moderniteit is een nieuw type cultuur, een leefwijze die afwijkt van het in de geschiedenis normale patroon van een noodlijdend bestaan. De moderne mens streeft bewust naar verbetering van levensomstandigheden. Als zodanig kan hij worden aangeduid als "de oorzakelijke mens". De principes waaraan we de verworvenheden van de moderne samenleving te danken hebben dreigen verloren te gaan door een niet-moderne levensbeschouwing, het materialisme ofwel anti-vitalisme. (oktober 2018)

Naar een totaalsysteem voor waterveiligheid in Nederland  Om zowel de kosten te beheersen als optimale veiligheid tot stand te brengen is in Nederland een integraal landelijk systeem voor waterveiligheid nodig. Door heel laaggelegen Nederland als één superdijkringgebied te beveiligen kan een optimale bescherming tegen overstromingen worden gerealiseerd en gehandhaafd. (december 2017)

Plan Boorsma: toekomstbestendig systeem voor een waterveilig Nederland  Om Nederland volledig veilig te maken tegen overstromingen zal een korte gesloten kustlijn gerealiseerd moeten worden. Dat idee begint tegenwoordig ook in de politiek aandacht te krijgen. Door waterbouwkundigen is het al veel langer benadrukt. Interessant is met name een al in 2007 door ir. K. Boorsma ontwikkeld integraal waterplan voor Nederland, waarin hoge waterveiligheid wordt bereikt door een volledig gesloten kustlijn in combinatie met een doeltreffend systeem voor het lozen van rivierwater. (november 2016)

Verder inkorten kustlijn noodzakelijk voor veiligheid Zuidwestelijke Delta  De Nederlandse Zuidwestelijke Delta omvat de provincie Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijke deel van Noord-Brabant. Dit gebied is door de eeuwen heen geteisterd door wateronveiligheid. Met de hedendaagse techniek is het mogelijk deze problemen definitief op te lossen. De onzekerheid over het tegenwoordige en toekomstige overstromingsrisico kan worden weggenomen door de zekerheid van optimale beveiligingsmaatregelen. (november 2014)

Afscheid van het medische model in de GGZ
Het in de psychische hulpverlening toegepaste medische model heeft grote nadelen. Het is tijd om naar voorbeeld van de BPS (British Psychological Society) te kiezen voor een ander paradigma. Afscheid nemen van de biologische theorie betreffende de psyche zou een belangrijke stap kunnen zijn naar kostenbeheersing en betere hulpverlening in de GGZ. (augustus 2014)

Resveratrol: anti-aging door versterking van de cellulaire stressbestendigheid
Suppletie van de voedingsstof resveratrol stimuleert de expressie van SIRT1, een belangrijk gezondheid bevorderend enzym. Dankzij onder meer dit mechanisme is resveratrol werkzaam tegen verschillende ouderdomsziekten. (2014)

Wandeling door de Oude Zijde in Amsterdam Deze wandeling gaat door een prachtig oud gedeelte van Amsterdam. De vermelde bezienswaardigheden zijn maar een kleine greep uit het vele moois dat op deze route te zien is. De wandeling is niet voor rustzoekers want in dit gebied is het meestal heel druk. De Oude Zijde is namelijk enorm in trek bij toeristen. Begin en einde: Centraal Station, Amsterdam. (februari 2013)

Wandeling Java/KNSM-eiland De wandeling begint bij het Rietlandpark in de wijk Rietlanden, vanaf het Centraal Station bereikbaar met tram 26. Met het Java/KNSM-eiland, dat aanvankelijk IJ-eiland heette, werd in de 19de eeuw ruimte gecreëerd voor de zich uitbreidende Amsterdamse haven-activiteiten. Na 1975, toen was besloten om de havenactiviteiten naar het westen van de stad te verplaatsen, werden het westelijke en oostelijke deel van het IJ-eiland heringericht als woonwijken, namelijk het Java-eiland en het KNSM-eiland. In feite gaat het om één eiland, het Java/KNSM-eiland. (oktober 2012)

Kennis uit het oude India door L. Ron Hubbard wetenschappelijk geëvalueerd en juist bevonden
Sinds ongeveer begin vorige eeuw is het laboratorium-empirisme de erkende methode voor wetenschappelijke bewijsvoering. Maar geleidelijk wordt steeds meer ingezien dat deze verouderde wetenschapsfilosofie een belemmering vormt voor werkelijke vooruitgang. Er breekt een nieuwe wetenschapsleer door, die ook toepasbaar is op het gebied van de spiritualiteit. De onderzoeker en geestelijke leider L. Ron Hubbard slaagde er in om door toepassing van deze nieuwe wetenschappelijke principes de juistheid te bewijzen van verschillende belangrijke inzichten uit het oude India. (september 2012)

De voorgeschiedenis van Amsterdam
Na de Allerheiligenvloed in 1170 werden op de oevers van de Amstel, door mensen die hun eigen land door de overstroming waren kwijtgeraakt, nieuwe nederzettingen gevestigd. De oorspronkelijke en nieuwe gemeenschappen sloegen de handen ineen om dit gebied tegen mogelijke nieuwe overstromingen te beveiligen. Dat was het begin van Amsterdam. (augustus 2012)

Zeewaartse duin-uitbreiding: terugwinnen van door de zee overspoeld land   Van ongeveer 2500 tot 500 v.Chr., tijdens het Subboreaal, vestigden zich relatief veel mensen in Nederland. De kustlijn lag toen veel meer naar het westen dan tegenwoordig en langs de hele kust lag een breed duingebied. In westelijk Nederland had zich een aantrekkelijke leefomgeving ontwikkeld. Het tegenwoordige kustbeleid zou er op gericht moeten zijn deze oorspronkelijke Nederlandse kust te herstellen. Dat is mogelijk door alle zeegaten af te sluiten en de duinen systematisch zeewaarts uit te breiden. (juli 2012)

Megaduin  Langs de Nederlandse kust kan relatief gemakkelijk een megaduin worden ontwikkeld, een omvangrijke seminatuurlijke zeewering die zelfs bij het ergste zeespiegel-scenario het achterliggende land tegen overstromingen beschermt. Een megaduin kan tot stand komen door zandsuppletie en periodieke zeewaartse uitbreidingen van de al bestaande zeewerende duinrug. De kust schuift door zulke uitbreidingsprojecten geleidelijk in zeewaartse richting op, hetgeen dus ook een vorm van landwinning is. (april 2012)

Rondwandeling vanaf de Dam in Amsterdam Deze korte wandeling begint en eindigt bij het Nationaal Monument op het wellicht bekendste plein van de stad, de Dam. De lengte is ongeveer 2 km. Zowel de stad Amsterdam als het plein de Dam danken hun naam aan de dam in de Amstel die hier in de 13de eeuw werd gebouwd. Die dam was een onderdeel van de zeedijk die werd aangelegd om een eind te maken aan de vele overstromingen waardoor deze omgeving in die periode werd geteisterd.  (april 2012)

Toename overstromingsrisico door "natuurlijk onderhoud" van de zeewerende duinrug  Het grootste deel van onze kust wordt beschermd door een seminatuurlijke dijk, de zeewerende duinrug ofwel de zeereep. Deze met vooral helmgras begroeide duinrug vormt naast de dijken, dammen en stormvloedkeringen een essentieel onderdeel van de Nederlandse zeewering.
Door de zeespiegelstijging en de bodemdaling is het overstromingsrisico in westelijk Nederland sterk gestegen, en in de toekomst zal het nog verder toenemen. Daarom heeft versterking en uitbreiding van de zeewerende duinrug hoge prioriteit. (mei 2011)

Fuzzy logic en kustbescherming  Serie van 4 artikelen over de toepassing van fuzzy logic bij het beheer van de zeewering. Tegenwoordig worden bij het maken van plannen betreffende de kustbescherming statistische veiligheidsnormen toegepast. Dat systeem heeft twee grote bezwaren. Op de eerste plaats is elk risico dat opnieuw een grote overstromingsramp plaatsvindt onaanvaardbaar. En ten tweede is het onmogelijk om het overstromingsrisico met enige exactheid te berekenen. Een veel beter systeem om te zorgen dat de kustbescherming voldoende veiligheid biedt is fuzzy logic. (oktober 2010)

De techniek van het internet: verleden, heden en toekomst
Beknopte inleiding tot de techniek van het internet, waarbij ook waarschijnlijke toekomstige ontwikkelingen aandacht krijgen. Het internet is een wereldomspannende elektronische informatie- en communicatie-infrastructuur. Het heeft in een relatief korte periode de wereld sterk veranderd. In de komende jaren zal het internet zonder twijfel nog aanzienlijk verder worden ontwikkeld en uitgebreid. (2010)

Preventie van kusterosie, een vitaal veiligheidsbelang.  Al eeuwenlang wordt in ons land een bijzonder systeem voor zeewering toegepast, waarbij natuurlijke processen bijdragen aan de bescherming tegen overstromingen. Als gevolg van de zeespiegelstijging gaat de werking van deze seminatuurlijke zeewering echter steeds verder achteruit, een verschijnsel dat wordt aangeduid als kusterosie. Het beschermingssysteem dat langs de kust tot stand is gebracht, waarvan het belangrijkste onderdeel de zeereep is, kan door preventief onderhoud meegroeien met de zeespiegelstijging. Kusterosie is niet nodig en bestaat in feite slechts uit achterstallig onderhoud. (juli 2010)

Functionele economie: de creatie van planetaire rijkdom
De menselijke creativiteit en productiviteit moeten veel meer dan tegenwoordig worden gericht op het behouden van de natuurlijke rijkdom en het daaraan toevoegen en verder uitbreiden van culturele rijkdom. Aantasting van de natuurlijke rijkdom ondergraaft de zekerheid voor het leven op deze planeet. We moeten stoppen met planetaire roofbouw en overschakelen van een consumptie-economie naar een functionele economie. (juni 2010)

Wandeling in Pau, een stad in Zuid-Frankrijk met weinig pretenties en veel onverwachte charme Pau ligt op een heuvelplateau dichtbij de Pyreneeën. Dankzij deze unieke ligging heeft men vanaf meerdere plaatsen in de stad een fraai uitzicht op dat indrukwekkende gebergte. Deze wandeling van ongeveer 4 km gaat door het centrum van Pau, met onderweg volop gelegenheid tot horecabezoek, museumbezoek, winkelen, bekijken van bezienswaardigheden en genieten van het uitzicht. (maart 2010)

Trends van eind 20ste eeuw zetten zoals voorspeld door in 21ste eeuw
Bijgewerkte versie van een artikel dat ik in 1997 heb geschreven. Trend-analisten als John Naisbitt, Faith Popcorn en Alvin Toffler voorspelden toen grote maatschappelijke en economische veranderingen in de wereld.
Inmiddels is het 2009 en de door hen gesignaleerde ontwikkelingen blijken inderdaad door te zetten. Met name de drie trends informatisering, mondialisering en consumentisme zijn nog steeds van wezenlijk belang. (september 2009)

Risico nieuwe watersnoodramp  Een groot deel van Nederland wordt bedreigd door overstromingsgevaar. Dit probleem wordt veroorzaakt door twee ongunstige ontwikkelingen. Een belangrijk risico is de zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. Maar er is nog een andere, minder bekende, ongunstige ontwikkeling: ook door de al vele eeuwen aan de gang zijnde daling van de Nederlandse bodem zal de zeespiegel waarschijnlijk stijgen.(augustus 2009)

Fietstocht door het grensgebied bij Winterswijk Winterswijk is een vriendelijk dorp in de Achterhoek, met een gezellig centrum en een prachtige historische kerk. Maar Winterswijk is ook een uitgestrekte landelijke gemeente waarvan de oostgrens tegelijk de landsgrens met Duitsland is. In deze grensregio kan je heerlijk over landweggetjes fietsen, van vergezichten genieten en tot jezelf komen. Fietsen in dit door een eeuwenoude agrarische cultuur gevormde landschap is een belevenis die al je zorgen laat verdwijnen. (juni 2009)

Paradigmashift: afscheid van het materialisme
Er zijn tekenen dat het bouwwerk van de materialistische schijnzekerheid op instorten staat. De mythe dat het toeval kan leiden tot steeds meer vooruitgang houdt niet langer stand. Geleidelijk breekt in de samenleving het inzicht door dat de mens als spiritueel wezen in staat is tot doelgericht onderzoek en constructieve activiteit, en dat alleen daardoor vooruitgang mogelijk is. (juni 2008)

Old Town Nice - The beautiful colors of Vieux Nice Old Town Nice (In French: Nice Vieille Ville or Vieux Nice) is without doubt the most beautiful part of the French city of Nice. The very narrow streets of Vieux Nice are full of beautiful colors; the bright yellow-brown of the houses harmonizes wonderful with the laundry hanging from the windows. (2007)

Het Baarnse bos: achttiende-eeuws parkbos met allure  Wandelen door het Baarnse bos en omgeving is wandelen door een interessant stuk Nederlandse geschiedenis. Met name de 18de en de 19de eeuw zijn zichtbaar aanwezig. Maar ook aan de liefhebbers van natuur en stilte heeft het Baarnse bos veel te bieden. (september 2001)

Durgerdam, schilderachtig havendorpje aan het Buiten-IJ De ontspannen sfeer in het nabij Amsterdam gelegen pittoreske havendorpje Durgerdam doet de bezoeker al gauw alle zorgen van de dag vergeten. Gedurende eeuwen was de visvangst de vrijwel enige bron van inkomsten van de Durgerdammers. Zelfs in de winter zag men kans om met de botvangst in het levensonderhoud te voorzien. De netten werden dan door daartoe in het ijs gehakte bijten uitgezet. (2001)

Glucosamine-gebrek belangrijke oorzaak van artrose
De endogene synthese van het aminosuiker glucosamine blijkt met het klimmen der jaren vaak tekort te schieten. De chronische gewrichtsslijtage ofwel artrose waaraan veel mensen lijden is daarvan in veel gevallen het gevolg. Glucosamine-suppletie blijkt bij deze aandoening vaak vermindering van klachten en daadwerkelijk weefselherstel te kunnen bewerkstelligen. Preventieve suppletie kan mogelijk bij veel mensen gewrichtsproblemen voorkomen. (2000)

Scientology: let's make life better!
L. Ron Hubbard en de Scientologen willen een algehele verbetering tot stand brengen van de kwaliteit van het leven. De aanpak die ze daarbij toepassen is gebaseerd op het inzicht dat je om de wereld te verbeteren het beste bij jezelf kunt beginnen. (1998)

Naar een schone en veilige techniek
Er bestaat geen tegenstelling tussen natuur en techniek, alleen tussen natuur en slechte techniek. De ziel of geest die in elke levensvorm aanwezig is gebruikt het lichaam als een hulpmiddel om ook de niet-bezielde natuur te ordenen. Het resultaat van deze activiteit noemen we techniek. (1997)

Chi, de geneeskrachtige energie waarover ieder mens kan beschikken
Er bestaat een morfogenetische invloed of energie, zo is al heel lang bekend. Deze energie wordt al vele eeuwen in China aangeduid als Ch'i (ook wel Chi) en in Japan als Ki. De Hindoes spreken over Prana. In het Westen worden ook wel de aanduidingen "vitale energie" en "morfogenetische energie" gebruikt. (1997)

Scientology: angst overwinnen door het ondenkbare te denken
Zodra iemand zich door toepassing van Scientology bewust wordt van bepaalde schokkende gebeurtenissen in het verleden, die zelfs in een vorig leven kunnen hebben plaatsgevonden, verdwijnen fobieën en angsten, vermindert de vatbaarheid voor ziekten en komen onvermoede capaciteiten aan het licht. (1997)

Grotere veiligheid en betere resultaten door toepassing van fuzzy logic in wetenschap
De door prof. Lotfi A. Zadeh ontwikkelde fuzzy logic, ofwel vage logica, die onder meer reeds met veel succes wordt gebruikt bij automatische besturing van industriële processen, en in tal van elektronica-producten, zal mogelijk in de toekomst ook in de wetenschap met veel profijt kunnen worden toegepast. (1997)

Hindoeïsme: een duizenden jaren oude weg naar geestelijke vrijheid
Door een ethische levenswijze en het beoefenen van yoga tracht de naar spirituele vrijheid zoekende Hindoe controle te verwerven over zijn denkprocessen, om zo de onbegrensde mogelijkheden van zijn hogere ik te ontdekken en te realiseren. (1997)

H O M E Boeken Kunst en fotografie Fiction en Poëzie Contact