Jan Everink Site - Artikelen kustveiligheid

H O M E Artikelen Boeken Kunst en
fotografie
Fiction en
Poëzie
Contact

Artikelen door Jan Everink over kustveiligheid

Naar nultolerantie als norm voor de waterveiligheid in Nederland  Dankzij steeds betere waterbouwkundige werken zijn rampzalige overstromingen in Nederland al geruime tijd niet meer voorgekomen. Ze mogen ook niet meer voorkomen want door de toegenomen bevolkingsdichtheid in de laag gelegen kustgebieden staan de levens van miljoenen mensen op het spel. Zekerheid dat er geen overstromingsrampen meer zullen plaatsvinden kan worden bereikt door met betrekking tot de waterveiligheid nultolerantie toe te passen. (december 2019)

Naar een totaalsysteem voor waterveiligheid in Nederland  Om zowel de kosten te beheersen als optimale veiligheid tot stand te brengen is in Nederland een integraal landelijk systeem voor waterveiligheid nodig. Door heel laaggelegen Nederland als één superdijkringgebied te beveiligen kan een optimale bescherming tegen overstromingen worden gerealiseerd en gehandhaafd. (december 2017)

Plan Boorsma: toekomstbestendig systeem voor een waterveilig Nederland  Om Nederland volledig veilig te maken tegen overstromingen zal een korte gesloten kustlijn gerealiseerd moeten worden. Dat idee begint tegenwoordig ook in de politiek aandacht te krijgen. Door waterbouwkundigen is het al veel langer benadrukt. Interessant is met name een al in 2007 door ir. K. Boorsma ontwikkeld integraal waterplan voor Nederland, waarin hoge waterveiligheid wordt bereikt door een volledig gesloten kustlijn in combinatie met een doeltreffend systeem voor het lozen van rivierwater. (november 2016)

Verder inkorten kustlijn noodzakelijk voor veiligheid Zuidwestelijke Delta  De Nederlandse Zuidwestelijke Delta omvat de provincie Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijke deel van Noord-Brabant. Dit gebied is door de eeuwen heen geteisterd door wateronveiligheid. Met de hedendaagse techniek is het mogelijk deze problemen definitief op te lossen. De onzekerheid over het tegenwoordige en toekomstige overstromingsrisico kan worden weggenomen door de zekerheid van optimale beveiligingsmaatregelen. (november 2014)

De voorgeschiedenis van Amsterdam
Na de Allerheiligenvloed in 1170 werden op de oevers van de Amstel, door mensen die hun eigen land door de overstroming waren kwijtgeraakt, nieuwe nederzettingen gevestigd. De oorspronkelijke en nieuwe gemeenschappen sloegen de handen ineen om dit gebied tegen mogelijke nieuwe overstromingen te beveiligen. Dat was het begin van Amsterdam. (augustus 2012)

Zeewaartse duin-uitbreiding: terugwinnen van door de zee overspoeld land   Van ongeveer 2500 tot 500 v.Chr., tijdens het Subboreaal, vestigden zich relatief veel mensen in Nederland. De kustlijn lag toen veel meer naar het westen dan tegenwoordig en langs de hele kust lag een breed duingebied. In westelijk Nederland had zich een aantrekkelijke leefomgeving ontwikkeld. Het tegenwoordige kustbeleid zou er op gericht moeten zijn deze oorspronkelijke Nederlandse kust te herstellen. Dat is mogelijk door alle zeegaten af te sluiten en de duinen systematisch zeewaarts uit te breiden. (juli 2012)

Megaduin  Langs de Nederlandse kust kan relatief gemakkelijk een megaduin worden ontwikkeld, een omvangrijke seminatuurlijke zeewering die zelfs bij het ergste zeespiegel-scenario het achterliggende land tegen overstromingen beschermt. Een megaduin kan tot stand komen door zandsuppletie en periodieke zeewaartse uitbreidingen van de al bestaande zeewerende duinrug. De kust schuift door zulke uitbreidingsprojecten geleidelijk in zeewaartse richting op, hetgeen dus ook een vorm van landwinning is. (april 2012)

Toename overstromingsrisico door "natuurlijk onderhoud" van de zeewerende duinrug  Het grootste deel van onze kust wordt beschermd door een seminatuurlijke dijk, de zeewerende duinrug ofwel de zeereep. Deze met vooral helmgras begroeide duinrug vormt naast de dijken, dammen en stormvloedkeringen een essentieel onderdeel van de Nederlandse zeewering.
Door de zeespiegelstijging en de bodemdaling is het overstromingsrisico in westelijk Nederland sterk gestegen, en in de toekomst zal het nog verder toenemen. Daarom heeft versterking en uitbreiding van de zeewerende duinrug hoge prioriteit. (mei 2011)

Fuzzy logic en kustbescherming  Serie van 4 artikelen over de toepassing van fuzzy logic bij het beheer van de zeewering. Tegenwoordig worden bij het maken van plannen betreffende de kustbescherming statistische veiligheidsnormen toegepast. Dat systeem heeft twee grote bezwaren. Op de eerste plaats is elk risico dat opnieuw een grote overstromingsramp plaatsvindt onaanvaardbaar. En ten tweede is het onmogelijk om het overstromingsrisico met enige exactheid te berekenen. Een veel beter systeem om te zorgen dat de kustbescherming voldoende veiligheid biedt is fuzzy logic. (oktober 2010)

Preventie van kusterosie, een vitaal veiligheidsbelang.  Al eeuwenlang wordt in ons land een bijzonder systeem voor zeewering toegepast, waarbij natuurlijke processen bijdragen aan de bescherming tegen overstromingen. Als gevolg van de zeespiegelstijging gaat de werking van deze seminatuurlijke zeewering echter steeds verder achteruit, een verschijnsel dat wordt aangeduid als kusterosie. Het beschermingssysteem dat langs de kust tot stand is gebracht, waarvan het belangrijkste onderdeel de zeereep is, kan door preventief onderhoud meegroeien met de zeespiegelstijging. Kusterosie is niet nodig en bestaat in feite slechts uit achterstallig onderhoud. (juli 2010)

Risico nieuwe watersnoodramp  Een groot deel van Nederland wordt bedreigd door overstromingsgevaar. Dit probleem wordt veroorzaakt door twee ongunstige ontwikkelingen. Een belangrijk risico is de zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. Maar er is nog een andere, minder bekende, ongunstige ontwikkeling: ook door de al vele eeuwen aan de gang zijnde daling van de Nederlandse bodem zal de zeespiegel waarschijnlijk stijgen.(augustus 2009)

H O M E Artikelen Boeken Kunst en fotografie Fiction en Poëzie Contact