Jan Everink Site


De kosmische evolutie: een groteske wetenschappelijke dwaling (2)

naar deel 1

door ing. Jan Everink

mei 2023

Deel 2 van artikel over de kosmische evolutie. Alle orde in de wereld, en ook de hele levende natuur en de menselijke civilisatie, zouden vanzelf door de oerknal zijn veroorzaakt. Dat kan niet juist zijn, want door entropie ontstaat in het materiële universum vooral chaos. Een betere verklaring voor de aanwezigheid van orde en leven is dat er behalve fysische ook spirituele oorzakelijkheid bestaat.

Entropie

Niet alleen in het heelal speelt entropie een essentiële rol, ook hebben we er in het dagelijkse leven vaak mee te maken. Daarom is het eigenlijk merkwaardig dat pas in 1824 de fysicus Sadi Carnot een bepaalde vorm van entropie onder de aandacht bracht. Carnot verrichtte research betreffende het omzetten van warmte naar bruikbare bewegingsenergie. Het was al bekend dat gassen door warmte uitzetten en Carnot zocht naar methodes om daar praktisch gebruik van te maken. Daarbij stuitte hij op het probleem dat maar een deel van de toegevoerde warmte naar nuttige energie omgezet kon worden. Wat hij ook probeerde, het bleek niet mogelijk te zijn het energieverlies helemaal te voorkomen.

Er kwam meer duidelijkheid in het jaar 1865 toen de term entropie werd geïntroduceerd door de natuurkundige Rudolf Clausius. Deze stelde dat entropie een fysische wetmatigheid is waarvan het door Carnot ontdekte fenomeen een bijzondere vorm is. Inmiddels is de kennis over entropie nog aanzienlijk verder toegenomen. Entropie is de eigenschap van energie en materie om voortdurend in een bepaalde richting te veranderen, namelijk de richting van toenemende chaos. Niet alleen het door Carnot geconstateerde verlies bij energie-omzetting maar ook veel andere fenomenen blijken te worden veroorzaakt door entropie. Dankzij Clausius werd duidelijk dat het om een algemeen fenomeen gaat, een natuurwet. Prof. Arieh Ben-Naim schreef in zijn boek "Entropy demystified": "All these processes have one thing in common. They proceed in one direction, never proceeding spontaneously in the reverse direction. ... It was Clausius who saw the general principle that is common in all these processes." [ref.3]

Entropie is een belangrijk fenomeen in het hele universum. Het betreft de voortdurende toename van chaos die overal in de kosmos plaatsvindt. Met het woord entropie wordt zowel de toenemende chaos zelf als het proces van de chaosvorming aangeduid. Het bestaan en de algemeenheid van het entropie-fenomeen betekent onder meer dat er een onoverkomelijke grens is aan de voorspelbaarheid van de fysische natuur. Het enige dat met zekerheid van fysische systemen kan worden voorspeld is dat ze vroeg of laat zullen worden verstoord door entropie.

Het entropie-fenomeen is in allerlei verschillende processen, gebeurtenissen en toestanden een onderliggend essentieel gebeuren. Entropie kan ook in het dagelijkse leven vaak gemakkelijk worden waargenomen door de effecten ervan. Een heel bekend entropisch fenomeen is het aan de buitenkant van een voorwerp loslaten van deeltjes. Binnenin een vaste stof blijven de moleculen ondanks hun chaotische beweging op hun plaats, omdat ze geen ruimte hebben om van plaats te veranderen, maar aan de buitenkant van een object laten voortdurend deeltjes los, hetgeen slijtage wordt genoemd.

Wie gelooft in de theorie van de kosmische evolutie meent dat de natuurwetten steeds meer orde produceren en zelfs verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van leven en menselijke civilisatie. Dat kan onmogelijk juist zijn, want het entropie-fenomeen betekent dat in het materiële universum vooral chaos ontstaat. Aangezien er geen kosmische evolutie heeft plaatsgevonden moet er een andere verklaring zijn voor het ontstaan van leefbare omgevingen in de wereld. Die betere verklaring is dat er behalve fysische ook spirituele ofwel creatieve oorzakelijkheid bestaat. Om leefbare orde tot stand te brengen is creatieve intelligentie nodig en die kan alleen van mensen en andere spirituele wezens komen.

Fysische orde

Uit de tegenwoordige fysica en kosmologie is bekend dat de materiële werkelijkheid zich ontwikkelt in de richting van toenemende chaos. Toch kan worden vastgesteld dat het universum uit zichzelf ook een beperkte mate van orde veroorzaakt en in stand houdt. In de kosmos zijn hier en daar planeten zoals de aarde ontstaan, waarop zich een levende natuur kan ontwikkelen.

Het lijkt zo te zijn dat de schepper van het universum heeft gezorgd dat de kosmos ondanks het entropie-fenomeen toch voor het leven bruikbare omgevingen produceert en laat voortbestaan. Er blijkt toch een beperkt soort fysische ordecreatie in het universum te bestaan. Dit fenomeen kan het bestaan van materiële objecten zoals atomen, moleculen, sterren en planeten verklaren, maar niet de aanwezigheid van levende organismen. Deze anorganische orde blijkt voornamelijk een vorm van verstarde chaos te zijn, zo is uit de hedendaagse fysica bekend. Vaak lijkt materie in ordelijke rust te zijn maar in werkelijkheid is er altijd rusteloze beweging. Er ontstaan soms chaotische evenwichtstoestanden die een zekere mate van orde hebben maar bij nader onderzoek blijkt deze materiële orde altijd op chaos te berusten.

Men kan zich afvragen waarom de schepper van het universum een voornamelijk chaotische kosmos met daarin heel spaarzaam enkele omgevingen met beperkte orde heeft gecreëerd. Mogelijk was dat nodig omdat entropie een functie vervult in verband met het voorbestaan van het universum. Er lijkt dankzij entropie een soort kosmisch kringloopsysteem te bestaan, waardoor het universum in zijn totaliteit niet kan verdwijnen.

Hoe dit ook zij, de potentieel bewoonbare omgevingen vormen maar een heel klein gedeelte van de kosmos en zijn van zichzelf nog verre van werkelijk leefbaar. Het daar tot bestaan komen van een levende natuur is mogelijk omdat er behalve de mechanische fysische causaliteit ook creatieve spirituele oorzakelijkheid bestaat. Het leven kan alleen van spirituele oorsprong zijn. De evolutie die hier op aarde, en waarschijnlijk ook op veel andere planeten, heeft plaatsgevonden kan alleen door een spirituele invloed worden verklaard. Met het woord evolutie wordt de ontwikkeling van de levende natuur aangeduid. Als dit woord, zoals in de aanduiding "kosmische evolutie", ook wordt gebruikt voor de gebeurtenissen in de materiële kosmos, dan is dat een onjuist woordgebruik dat niet alleen tot taalkundige verwarring maar tot uiteenlopende wantoestanden leidt.

De mens als machine

Toen religie nog een belangrijke rol vervulde in de samenleving wist men dat levende wezens verschillen van onbezielde materiële objecten, maar tegenwoordig lijkt dat besef bij veel mensen niet meer aanwezig te zijn. Het toenemende geloof in de kosmische evolutie heeft er onder meer toe geleid dat mensen zichzelf en anderen steeds meer als een soort machines beschouwen. Ook vindt men vaak dat er inmiddels veel betere en slimmere machines dan de menselijke zijn, zoals geavanceerde computersystemen. Deze denkwijze heeft onder meer als resultaat gehad dat mensen toenemend op computerintelligentie gaan vertrouwen, zelfs om het eigen gedrag te beïnvloeden. Daartoe wordt steeds meer technologie ontwikkeld.

Binnenkort wordt het waarschijnlijk zelfs mogelijk om met een smartwatch je psychische conditie voortdurend te controleren. [ref.4] De volgende stap is wellicht dat je geestelijke gesteldheid met behulp van computerintelligentie meteen wordt gecorrigeerd. Aan techniek om zoiets mogelijk te maken wordt al gewerkt. Zo zijn Zweedse onderzoekers er onlangs in geslaagd een gemakkelijk systeem te ontwikkelen voor het koppelen van elektronica aan de hersenen. In een artikel daarover op de website scientias.nl concludeert de auteur: "De grenzen tussen biologie en technologie vervagen in rap tempo." [ref.5]

Er is ook een beweging waar men vindt dat het nog niet snel genoeg die kant op gaat. Deze transhumanisten willen dat er met spoed meer technologie toegepast wordt om het menselijk lichaam te verbeteren. Over deze richting schreef de journalist Mark O'Connell een interessant boek, getiteld "De mensmachine" [ref.6] De transhumanisten fantaseren over een toekomst waarin de mens zich op basis van wetenschappelijke kennis versneld verder lichamelijk ontwikkelt. Men wil een nieuw en beter menstype creëren door de kosmische evolutie een handje te helpen.

De kosmische evolutie is nu zover dat de mens aan zichzelf kan en moet gaan sleutelen om een betere machine te worden, is het idee van de transhumanisten. Ze menen dat alle menselijke eigenschappen door lichamelijke factoren worden bepaald, en dus ook door lichamelijke aanpassing kunnen worden verbeterd. Ze hebben veel bewondering voor de computertechnologie en denken dat de toekomstige mens er baat bij heeft om een cyborg, een cybernetisch organisme, te worden. Aangezien ze niet geloven in een spiritueel leven na de lichamelijke dood willen ze heel lang, bij voorkeur eeuwig, lichamelijk blijven leven. Het zal niet zo lang meer duren dat de medische wetenschap dat mogelijk maakt, vertrouwen ze.

Maar het zou kunnen gebeuren dat men eerder sterft en zo het eeuwige leven misloopt. Voor dat probleem wordt al een oplossing toegepast, namelijk cryonisatie. Dat is een methode om het lichaam van een overleden persoon door afkoeling tot 196 graden Celsius onder het nulpunt in goede staat te houden. In de toekomst, zodra de medische wetenschap de ziekte van de betreffende persoon kan genezen, zal het lichaam weer tot leven gebracht kunnen worden, hoopt men. Bij onder meer de Alcor Life Extension Foundation in de stad Scottsdale in Arizona liggen momenteel al meer dan 200 ingevroren lichamen op dat moment te wachten. [ref.7]

Cryonisatie is de materialistische oplossing voor het verlangen om na de lichamelijke dood verder te leven. Een veel betere oplossing is om eenvoudig te beseffen dat men als geestelijk wezen sowieso onsterfelijk is. Er is met name veel bewijs voor reïncarnatie ofwel zielsverhuizing. [ref.8,9,10] Iemand die sterft kan ergens anders in een babylichaam weer terugkomen. De ziel van een ingevroren persoon zal dan ook waarschijnlijk niet bij zijn koude lichaam blijven maar besluiten om met een nieuw leven te beginnen. Het zal voor een ziel immers helemaal niet leuk zijn om almaar bij zo'n ingevroren lichaam te blijven.

Transhumanisme is maar één van de ontsporingen ten gevolge van het geloof in de kosmische evolutie. Op nog uiteenlopende andere gebieden leidt deze doctrine tot vreemdsoortige ontwikkelingen. De materialistische wetenschap biedt geen mogelijkheid om voor belangrijke levensproblemen oplossingen te vinden en stuurt de maatschappij op gevaarlijke dwaalwegen. We mogen hopen dat de mens zichzelf als spiritueel wezen herontdekt en weer zijn gezonde verstand gaat gebruiken.

Referenties:

1. Website "Big Bang Route"; www.bigbangroute.be/pages/nl_BE/1.

2. Bernard Scott: "The role of sociocybernetics in understanding world futures"; Kybernetes, Vol. 38 No. 6, 2009, pag. 863-878.

3. Arieh Ben-Naim: "Entropy Demystified"; World Scientific Publishing, New Jersey, 2007.

4. Jeannette Kras: “Smartwatch kan nu ook meten of je lekker in je vel zit. En dat is nog nauwkeurig ook.”; scientias.nl, 3 mei 2023.

5. "Het is gelukt om elektroden te laten groeien in hersenen: grote belofte in strijd tegen hersenziektes"; scientias.nl, 5 maart 2023.

6. Mark O'Connell: "De mensmachine - Hoe we de dood kunnen overleven"; Uitg. Podium, Amsterdam, 2018. (Oorspronkelijke titel "To be a machine" in 2017 verschenen.)

7. Alcor Life Extension Foundation; website www.alcor.org.

8. Floris Habets: "Reïncarnatie, geloof of overtuiging"; Uitgeverij Petiet, Barchem, 2006.

9. Drs. H van Praag: "Reïncarnatie in het licht van wetenschap en geloof"; Teleboek, Amsterdam, 1972.

10. L. Ron Hubbard: "Have you lived before this life?"; Publications Department Advanced Organization - Saint Hill, Copenhagen, Denmark, 1974. (Eerste uitgave in 1958.)


Copyright © 2023 Jan Everink